Przedszkole Niepubliczne
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 Nasza oferta...
 
Nasze przedszkole, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego określoną w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r., realizuje następujące cele:
 
1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 
2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały sie w tym, co jest dobre, a co złe.
 
3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 
4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 
5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 
6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
 
7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznych, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 
8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 
9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
 
10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomosci i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 
 
Dla zapewnienia dzieciom optymalnych możliwości rozwoju i dobrego przygotowania się do podjęcia obowiązku szkolnego zadbaliśmy o odpowiednie warunki w jakich odbywać będą edukację przedszkolną. Świadomie zdecydowaliśmy o kameralnej formie prowadzenia przedszkola, ponieważ pozwala ona na dokładne poznanie potrzeb i możliwości dzieci, stałe dostosowywanie działań do aktualnych potrzeb grupy, bardzo bliską współpracę z rodzicami, łatwość nadzoru nad prawidłowością przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego, stałe monitorowanie jego efektów.
 
Przedszkole pracuje jako jedna, mieszana wiekowo grupa.
Część zajęć edukacyjnych prowadzona jest wspólnie dla całej grupy, część odbywa się w podgrupach wiekowych lub grupach zainteresowań. Jest także wiele czasu na pracę indywidualną z każdym z dzieci, dającą możliwość rozwijania uzdolnień bądź wyrównywania deficytów. Dzieci mają także czas na zabawy dowolne, które odgrywają niebagatelną rolę w prawidłowym przebiegu rozwoju każdego przedszkolaka :-) Stała obecność w sali 2 nauczycielek zapewnia dzieciom wysoki poziom bezpieczeństwa i pozwala na wysoką efektywność działań dydaktycznych.
 
Przedszkole, prócz programu edukacyjnego realizowanego przez nauczycielki pracujące z dziećmi, zapewnia także zajęcia dodatkowe: naukę języka angielskiego, rytmikę, gimnastykę korekcyjną. Przynajmniej raz w miesiącu czekają na dzieci dodatkowe atrakcje takie, jak np. wizyty teatrów, ciekawych gości (św. Mikołaj :-), bal karnawałowy czy inne wydarzenia, które dają dzieciom wiele radości.
 
Nasze przedszkole proponuje również program adaptacyjny dla dzieci, które rozpoczynają edukację przedszkolną w naszej placówce. Jego termin, przebieg i czas trwania ustalamy indywidualnie, dostosowywując się do potrzeb dziecka i możliwości rodziców.
 

Ostatnia aktualizacja: 2013-06-22